SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Právo - Nástroje sociální politiky

NÁSTROJE SOCIÁLNÍ POLITIKY

Sociální politika disponuje specifickými nástroji, jejichž prostřednictvím se realizují sociální práva občanů. Za hlavní nástroje lze považovat:
1) právo
2) finanční prostředky
3) soubor institucí

1) PRÁVO

- má normativní povahu,
- základním rámcem uplatnění sociální politiky jsou právní normy
- definuje celkový rámec poskytování soc.nároků
- zaručuje rovnost v nárocích
- právní předpisy definují způsoby, jakými budou sociálně politické záměry realizovány
- u pracovního, zdravotního a práva sociálního zabezpečení jde o bezprostřední souvislost
- občanské právo reguluje vztahy mezi lidmi, tím se dotýká se i SP, zvlášť rodinné
- správní právo reguluje činnost institucí státní a veřejné správy
- v praxi SP se uplatňují i nástroje nižší právní síly (vyhlášky, apod.)

Sociálně politické záměry lze realizovat:
1) regulací, tj. zákazem či příkazem, aby soc. objekt
- něco konal
- se zdržel činnosti
2) konáním - peněžním nebo věcným plněním
- poskytnutím služby ve prospěch subjektu
3) kontraktací, tj. smlouvou zavázat jiný soc.objekt, aby něco konal či se zdržel činnosti
4) nátlakem fyzickým nebo politickým na soc.objekt, aby přijal a uskutečnil soc.zájmy jemu vnucované (např. petice, tisk, mítinky, demonstrace)

Volba nástrojů záleží na:
- tom, čeho se má dosáhnout
- kdo má být adresátem soc.péče

Při plošné se volí jiné nástroje než při cílené péči. Cílená péče je vždy náročnější, někdy se nemusí vůbec vyplatit ji zavádět.

2) FINANCE

Získávání finančních prostředků:
1) prostřednictvím daní a jejich následné rozdělování z veřejných rozpočtů
2) prostřednictvím darů FO či PO a jejich užití obdarovanou osobou
3) prostřednictvím příspěvků do pojišťovacích fondů a jejich následné rozdělování formou výplaty dávek podle přijatých pravidel.

Peněžní dávky
- jsou základem soc. politiky
- vyplácí se na základě nároku, nebo je nárok nějak podmíněn
- jde o nejjednodušší způsob pomoci (s výjimkou testovaných dávek)
- přesto je poskytnout testovanou dávku jednodušší než poskytnout službu (např. pečovatelskou, ústavní)

Typy peněžních dávek
1) jednorázová (např. porodné) VS. opakovaná
2) nenávratná VS. návratná (např. půjčka studentům)

Vyplácení peněžních dávek
1) na základě nároku - obligatorní dávky (např. starobní důchod, nemocenská)
2) nárok je podmíněn úředním výrokem na základě žádosti (např. dávky soc. péče - příspěvek na auto invalidům, přídavky na děti)

Další nástroje SP
1) sociální služby
- funkcí je uspokojování specifických potřeb určitých skupin obyvatelstva
- spektrum soc. služeb se v posledních letech neobyčejně rozšířilo
- nejen sociální služby, tj. spojené s péčí o nemohoucí, sociálně narušené
- také služby ve sféře zdraví, vzdělávání, bydlení, poradenství
- jedná se o služby zajišťující základní potřeby až po vysoce specializované

2) věcné dávky
- jsou spojeny s ochranou zdraví - jde především o léky, zdravotní pomůcky (berle, protézy) a ochranné pracovní pomůcky
- uplatňují se také v případech, kdy není zaručeno, že peněžité pomoci bude účelně využito

3) úlevy a výhody
- poskytované různým skupinám (např. mladistvým, studujícím, důchodcům)

4) sdělovací prostředky
- tisk, TV, rozhlas, internet aj. (podílejí se na formování názoru a postojů veřejnosti k sociál. problémům)

5) tripartita
- kolektivní vyjednávání

6) vzdělávací aktivity
- umožňují snazší zapojení na trhu práce, brání chudobě

7) státní regulace cen spotřebního zboží - byla významným nástrojem SP zejména v době centrálně plánované ekonomiky

3) SOUBOR INSTITUCÍ

stát a jeho orgány - Ministerstvo práce a soc.věcí, úřady práce, OSSZ aj.
zaměstnavatelé - zabezpečují opatření stanovená státem a jeho orgány
zaměstnavatelské, zaměstnanecké odborové orgány
místní komunity, jejich orgány a instituce
občanské iniciativy, dobročinné organizace, charitativní instituce
církve

Zasláno od M. Díky