SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Přijímačky - Společensko-vědní přehled (Opava)

Společensko-vědní přehled - test A

Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF ze společensko-vědního přehledu (2003). Hodnocení: 1 otázka 4 body, max. 40 bodů.


Otázka č. 1

Které dva státy byly před první i druhou světovou válkou největšími držiteli kolonií:
...Velká Británie a Francie

Otázka č. 2

Jak se jmenovaly dobrovolnické vojenské jednotky Čechů a Slováků nasazené do bojů v zahraničí za 1. světové války:
...čs. legie

Otázka č. 3

V období 1. ČSR byl ekonomicky úspěšnější první nebo druhý meziválečný hospodářský cyklus (s vrcholy 1929, 1937):
...první

Otázka č. 4

V kterých evropských metropolích sídlila dvě čs. exilová odbojová centra za 2. světové války:
...Londýn a Moskva

Otázka č. 5

Marshallův plán z roku 1947 byl plánem hospodářské pomoci:
a) vítězných států Německu
b) USA evropským státům
c) OSN státům střední a jihovýchodní Evropy
...(b)

Otázka č. 6

Jak se jmenovalo hospodářské seskupení Nizozemí, Belgie a Lucemburska, které vytvořily v roce 1948 celní unii jako jednu z forem integračních procesů v poválečné Evropě: ...Benelux

Otázka č. 7

V souvislosti s privatizací české ekonomiky po roce 1989 nabyl nestátní sektor opět převahy na hrubém domácím produktu:
a) už v závěru roku 1990
b) od roku 1994
c) při problémech s privatizací až v roce 2001

Otázka č. 8

Prezident republiky skládá slib:
a) do rukou předsedy Poslanecké sněmovny na společné schůzi obou komor
b) do rukou předsedy Senátu na schůzi Senátu
...(a)

Otázka č. 9

Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku:
...18 let

Otázka č. l0

Co je základním úkolem Ústavního soudu ČR:
...ochrana ústavnosti