SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Přijímačky - Společensko-vědní přehled (Opava)

Společensko-vědní přehled - test B

Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF ze společensko-vědního přehledu (2003). Hodnocení: 1 otázka 4 body, max. 40 bodů.


Otázka č. 1

Těžiště industrializace se v českých zemích v procesu průmyslové revoluce přenášelo:
a) od lehkého průmyslu k těžkému
b) od těžkého průmyslu k lehkému
c) industrializace probíhala se stejnou intenzitou v lehkém i těžkém průmyslu

Otázka č. 2

Jmenujte největší podnik obuvnického průmyslu za 1. ČSR:
...a.s. Baťa

Otázka č. 3

Který stát vyšel z první i druhé světové války jako ekonomicky nejsilnější:
...USA

Otázka č. 4

Jak bylo pojmenováno vojenské seskupení západních států včetně USA a Kanady z roku 1949 (plným názvem nebo ve zkratce):
...NATO – Severoatlantický pakt

Otázka č. 5

Jak se jmenovalo zařízení z let 1960-1964 dodávající ropu ze Sovětského svazu do evropských zemí východního bloku:
...ropovod Družba

Otázka č. 6

„Pražským jarem“ je označováno klíčové období reformního úsilí v socializovaném Československu v roce:
...1968

Otázka č. 7

Který stát zaujal v období transformace české ekonomiky po roce 1989 první místo v přímých zahraničních investicích do ČR:
...Německo

Otázka č. 8

Kolik krajů (včetně Prahy) existuje v ČR:
a) 9
b) 14
c) 19
...(b)

Otázka č. 9

Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let:
a) toto právo je nazýváno aktivním volebním právem
b) toto právo je nazýváno pasivním volebním právem

Otázka č. l0

Komu patří podle Ústavy České republiky zákonodárná moc v ČR: ...Parlamentu ČR