SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Přijímačky - Historie (Plzeň)

Historie

Ukázkové příklady testu z historie z dávných přijímacích zkoušek na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.


1) Pátá křížová výprava do Čech

a) byla poražena u Tachova,
b) byla poražena u Ústí nad Labem,
c) vůbec se nekonala (byly jen čtyři).

2) Z původně keltského pojmenování se odvozuje jméno

a) Kremže
b) Sušice
c) Otava

3) Současníkem Alexandra Velikého (Makedonského) byl

a) filosof Diogenes,
b) aténský řečník Demosthenes, proslulý svými filipikami,
c) Epikúros, materialistický filosof vycházející z Demokrita.

4) Ve stejné době, ve které Turci dobyli Konstantinopol

a) skončila stoletá válka mezi Anglií a Francií,
b) začalo hnutí bratříků (Jiskrovců) na Slovensku,
c) vládl v Čechách Ladislav Pohrobek.

5) Michelangelo Buonarotti žil v době, kdy

a) byla objevena Amerika Kryštofem Kolumbem (1492),
b) došlo k poslednímu husitskému povstání v Praze
c) žila Alžběta I. (1558 - 16O3)

6) Švédský král Gustav Adolf

a) porazil Albrechta z Valdštejna v bitvě u Lützenu,
b) padl v bitvě u Lützenu,
c) porazil Petra I. v bitvě u Narvy.

7) Zakladatel starobabylonské říše Chamurapi žil v době

a) únětické kultury v Čechách (podle Únětic u Prahy),
b) období Střední říše v Egyptě,
c) období dobytí Egypta Hyksosy (tzv. druhé mezidobí).

8) Vzhledem k době svého života se teoreticky mohl Herakleitos setkat s

a) Buddhou,
b) Konfuciem,
c) Pythagorem.

9) V době legendární trojské války

a) ve střední Evropě trvala mladší doba bronzová,
b) na jihu Evropy se rozvíjela kultura mohylového lidu,
c) existovala tzv. lužická kultura.

1O) V době americké války za nezávislost

a) bylo v Čechách zrušeno nevolnictví,
b) Immanuel Kant napsal své stěžejní dílo "Kritika čistého rozumu", jež později inspirovalo i marxistickou filosofii,
c) vyšlo dílo "O povaze a příčinách bohatství" od Adama Smitha, zakladatele klasické politické ekonomie.

11) Donjon je

a) v Čechách velmi častý hradní typ (např. Křivoklát),
b) obvykle čtverhranná obytná věž,
c) město v jižní Francii, tvořící hranici obsazeného území za 2.světové války

12) V bitvě u Abúkiru zvítězil

a) francouzský císař Napoleon I.Bonaparte,
b) anglický admirál H.Nelson
c) anglický generál Abercrombie

13) V době uvěznění a upálení Jany z Arcu došlo k dalším významným udáslostem, a to

a) porážce 5.křížové výpravy
b) bitvě u Domažlic,
c) začal Balilejský koncil

14) Největším hradem světa je

a) hrad Rábí,
b) hrad Krak des Chevaliers v Sýrii,
c) hrad Džebel v Libanonu

15) Přemysl Otakar II, nazývaný králem "Železným a zlatým" padl v bitvě, a to :

a) U Suchých Krút,
b) Na Moravském poli,
c) s Rudolfem Habsburským u Dürnkrutt.

16) V době, kdy žil Leonardo da Vinci

a) tvořil i Hieronymus Bosch,
b) maloval i Albrecht Dürer,
c) působil Martin Luther

17) Největším hradem Evropy je

a) hrad v Salzburgu,
b) Pražský hrad
c) hrad Rábí

18) Mezi nejstarší sídla v Čechách patřil

a) Nomisterion (Děčín),
b) Třísov,
c) oppidum Hrazany

19) Tzv. válka dvou růží v Anglii začala

a) poté, co skončila stoletá válka mezi Anglií a Francií,
b) po dobytí Konstantinopolu Turky,
c) v roce, kdy Gutenberg vytiskl první knihu.

2O) Za života Herodotova ("otce dějepisu")

a) byly v Římě přijaty tzv. zákony 12.desek,
b) platil názor, že Země je kulatá,
c) probíhaly tzv. řecko - perské války

21) V dnešním Mexiku existovaly kultury

a) Aztéků,
b) Inků,
c) Olméků.

22) Paulus se jmenoval

a) německý maršál pořažený u Stalingradu
b) římský vojevůdce, který zvítězil nad Makedonií v bitvě u Pydny,
c) římský vojevůdce, který padl v bitvě u Kann,

23) Albrecht z Valdštejna (1583 - 1634 )

a) byl za 3O.leté války velitelem rakouského vojska,
b) byl poražen v bitvě u Lützenu,
c) byl admirálem loďstva v Baltickém moři.

24) K dobytí Grenady došlo v

a) roce 1983,
b) po skončení španělské občanské války už nedošlo,
c) po 1.světové válce už nedošlo.

25) Po smrti Jana Žižky následovalo velení

a) Prokopa Holého,
b) Bohuslava ze Švamberka,
c) Jana Jiskry.

26) Vincent van Gogh se teoreticky, vzhledem k době kdy žil, mohl setkat

a) s Napoleonem I.
b) s Aldolfem Hitlerem,
c) s Boženou Němcovou

27) Zakladatel prvního slovanského státu na našem území byl

a) Břetislav,
b) Přemysl,
c) Rostislav.

28) V bitvě u Stalingradu byl na německé straně velícím

a) maršál Manstein,
b) generál Hoth,
c) maršál Paulus.

29) Kryštof Kolumbus se mohl setkat (vzhledem k době, kdy žil)

a) s Jiřím z Poděbrad,
b) s Richardem III,
c) s Leonardem da Vinci

3O) Zakladatel prvního slovanského státu na našem území byl původem

a) Kvád,
b) Frank,
c) polabský Slovan.

31) Spojení "Pyrrhovo vítězství" má svůj původ v

a) výroku krále Pyrrha po prohrané bitvě,
b) výroku epeirského krále po bitvě u Auskula,
c) výroku krále Pyrrha poté, co v bitvě porazil Římany

32)Rektorem Pražské univerzity byl

a) Jan Campanus Vodňanský
b) Martin Bacháček
c) Jan Hus

33) Na hranici byl upálen/upálena

a) sv. Jana
b) Giordano Bruno,
c) Jeroným Pražský

34) V době uvěznění a upálení Jany z Arcu došlo k dalším významným udáslostem, a to

a) bitvě u Kreščaku
b) bitvě u Domažlic,
c) bitvě u Lipan