SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Přijímačky - Všeobecný přehled (Plzeň)

Všeobecný přehled

Ukázkové příklady testu z všeobecného přehledu z dávných přijímacích zkoušek na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.


1) Amerika je

a) název vodní plochy u Františkových Lázní,
b) jméno letadlové lodě Spojených států (psáno s "c"), účastnící se bojových akcí proti Libyi a zejména po celou dobu války v Perském zálivu,
c)jméno osobního pancéřového vlaku Adolfa Hitlera.

2) Kapverdy je název

a) soustroví v Atlantickém oceánu,
b) afrického státu,
c) souostroví, tvořícího do roku 1975 součást Portugalska.

3) Páteří naší daňové soustavy je

a) daň z příjmů,
b) soustava spotřebních daní,
c) daň z přidané hodnoty.

4) Lucifer je

a) představený sekty probalistů,
b) ďábel,
c) světlonoš

5) Klauzura je

a) vodní nádrž,
b) uzavřené volně nepřístupné místo, zpravidla v klášteře,
c) omezující podmínka ve smlouvě

6) Poslaneckou sněmovnu Parlamentu nelze rozpustit

a) v době války nebo zvýšeného ohrožení země,
b) plní -li úkoly Senátu,
c) tři měsíce před skončením jejího funkčního období.

7) Planety a jiné oběžnice naší sluneční soustavy jsou pojmenovány podle řeckých nebo římských bohů. Jen podle římských bohů jsou pojmenovány

a) Uran, Neptun a Pluto,
b) Merkur, Venuše a Mars,
c) Jupiter a Saturn.

8) Ústava České republiky upravuje mimo jiné

a) postavení ústavních orgánů a práva a svobody občanů,
b) postavení Parlamentu,
c) postavení České národní banky.

9) V právním státě platí, že každý smí

a) dělat cokoli, co není právním předpisem zakázáno,
b) dělat jen to, co je zákonem povoleno
c) dělat jen to, co je právním předpisem povoleno

1O) Kanec, kterého ulovil Bivoj, podle Starých pověstí českých

a) uloven živý a zabit až na přímý pokyn kněžny Libuše,
b) byl uloven před příchodem Přemysla Oráče na Vyšehrad,
c) žil na Kavčích horách.

11) JUDr. je latinská zkratka z výrazu

a) juris universalis doctor,
b) judicialis utriusque doctor,
c) juris udverbiale doctor.

12) Victor Hugo je autorem románů

a) Bídníci,
b) Germinal,
c) Han z Islandu

13) Prezident republiky může být odsouzen

a) Nejvyšším soudem,
b) Ústavním soudem
c) nelze jej za výkon funkce vůbec trestně stíhat

14) Petit je

a) druh písma,
b) přesně formulovaný žalobní návrh,
c) návrh rozsudečného výroku.

15) Jules Verne je autorem knih :

a) Objevování Země,
b) Cestovní stipendia,
c) Bug Jargal.

16) Od poloviny 7O.let se hovoří o rozporu mezi Severem a Jihem, tedy mezi

a) bohatými a chudými státy světa,
b) mezi severní a jižní částí Asie,
c) mezi severskými evropskými zeměmi a státy Evropské Unie, ležícími "jižněji."

17) Soudci tzv. obecných soudů jsou jmenováni na

a) deset let, po tuto dobu jsou neodvolatelní,
b) na deset let, ze závažných důvodů mohou být však odvoláni,
c) na pět let

18)Pro první volby do senátu byl použit systém

a)většinový,
b)poměrného zastoupení,
c)tzv. skrutiniový

19) Na dohodu o jaderných zkouškách z roku 1963 nepřistoupily

a) Francie a Čína,
b) Indie, Jihoafrická republika a Čína,
c) Francie, Čína, Jihoafrická republika, Pákistán a Indie

20) O národnosti rozhoduje

a) každý sám,
b) každý sám se souhlasem matričních úřadů své země,
c) každý sám se souhlasem matričních úřadů země, kterou si volí.

21) Evangelium je

a) antický úřední název pro zprávu o příjezdu panovníka,
b) vylíčení života a skutků Ježíše Krista,
c) učení něčemu nebo hlásání něčeho.

22) Který český myslitel je považován za představitele pansofismu :

a) T.G.Masaryk,
b) J.A.Komenský,
c) J.Patočka.

23) Ústavní soud, který rozhoduje ve čtyřech tříčlenných senátech,

a) tvoří soudci jmenovaní Senátem na návrh prezidenta,
b) tvoří 15 soudců,
c) tvoří 12 soudců.

24) Volby do obou komor Parlamentu se konají

a) 3O dní před až O dní po volebním období,
b) 6O dní před až O dní po volebním období,
c) 6O dní před až jeden den po volebním období.

25) Pojem imperativní mandát označuje

a) právo občana volit volebním právem rovným, všeobecným, přímým a s tejným hlasováním,
b) právo voliče přikazovat poslanci, jaké má plnit úkoly,
c) právo panovníka v konstituční monarchii vykonávat funkci hlavy státu.

26) Nejstarším odborným právnickým dílem u nás je

a) Paterik,
b) Zákon sudnyj ljudem,
c) Nomokánon

27)Senátor může být současně

a) soudcem,
b) členem vlády,
c) nemůže zastávat žádnou další funkci.

28) František Hrubín nenapsal dílo

a) Oldřich a Božena,
b) Hirošima
c) Stalingrad

29) Mezi významné české fotografy patřili

a) Miroslav Hák,
b) Jaromír Funke,
c) František Muzika.

30) Státním symbolem České republiky není

a) státní hymna,
b) státní pečeť,
c) vlajka prezidenta republiky.

31) Právo je

a) soubor pravidel vynucovaných státem
b) soubor obecně závazných pravidel chování
c) soubor předpisů zveřejněných nebo oznámených ve Sbírce zákonů

32) Orgány státní správy jsou například

a) finanční úřady, celní úřady, městské úřady,
b) obce a okresní úřady
c) okresní úřady, finanční úřady, celní úřady, obce, města, živnostenské úřady