SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Veřejné a místní finance

Veřejné a místní finance

1. Pojetí, funkce a principy fungování veřejných financí


Veřejné finance se zabývají ekonomicko-peněžními vztahy mezi všemi subjekty a státem.
Veřejná ekonomie - věcné vztahy mezi subjekty eko systému a státem.
- úkolem je zefektivnit řízení veř. sektoru (teorie i praxe), vyzborojovat politiku, aby uměla fungovat a realizovat
- základem jsou potřeby

Veřejné finance
- zabývají se ekonomicko-peněžními vztahy mezi subjekty
- jeden ze subjektů je vždy stát
- úkolem veřejných financí je zefektivnit řízení veřejného sektoru

Veřejné finance mají svůj objektivní základ (souvisí s existencí lidské spol.), slouží k veřejnému prospěchu a nejsou samoúčelné.

Definice: jsou to peněžní vztahy vznikající v souvislosti s tvorbou, používání a rozdělování peněžních fondů spojených s činností veř. institucí. Jeden ze subjektů musí být vždy stát.

Funkce VF:
1. Alokační - rozhodování o produkci veř.statků = služby pro obyvatelstvo financovány VF; poměr privátních a kolektivních statků.
2. Redistribuční - přerozdělování příjmů a statků s cílem dosáhnout stavu, který společnost považuje za spravedlivý. Daňově transferové operace = bohatým bere, chudým dává.
3. Stabilizační - používání příjmové i výdajové stránky jako prostředků k dosažení cenové stability, zaměstnanosti, eko růstu, pozitivní plat.bilance.

Principy VF:
1. princip nenávratnosti
2. princip neekvivalence (zaplatíme daň, ale nemáme nárok čerpat jinou formu odměny)
3. princip nedobrovolonosti

Veřejný sektor (VS)
1. VS - důsledkem využívání VF k zásahům do eko systému
2. Politické zohledňování zájmů a potřeb spol., kdy ziskový motiv nehraje při poskytování rozhodující roli.
3. VS - kolektivní aktivita; vynucené z hlediska nedostatku tržního mechanismu
- netržní aktivity (statky nejsou nabízeny přes trh, jsou nabízeny jiným principem)
- VS je ta část veř.politiky, která se dotýká rozpočtu
- VS je neoddělitelně spojen s činností státu, municipalit

Praktická podoba
1. všechny veř.aktivity spojené s činností státu
2. aktivity netržní - nepodléhají P a N
3. aktivity financovány z VF
4. při realizaci se rozhoduje zvl.způsobem - politicky, ne ekonomicky
5. jsou to veřejné statky pro kolektivní spotřebu

Každá země si VS řadí podle tradic (EU - mezinárodní srovnání)
- Instutucionální členění
- Funkcionální členění (všeobecné služby, zahr.vztahy, výzkum, obrana, zdravotnictví, školství, bydlení a národní politiky, kultura, živ.prostředí, eko služby = zemědělství, průmysl, doprava a spoje)