SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Veřejné a místní finance

Veřejné a místní finance

2. Smíšená ekonomika, tržní selhání


Smíšená ekonomika
- typ ekonomického systému
- představuje koexistenci a kompromis mezi soukromým a veřejným sektorem X neziskovým organizacím
- představuje různé formy vlastnictví (soukromý, státní, družstevní)
- představuje 2 mechanismy - tržní mechanismus a mechanismus, který funguje ve veřejném sektoru

Příčiny rozvoje veřejných financí
- potřeba řešit problémy alokace a rozdělování vzácných zdrojů
- obtíže či neschopnost konkrétních ekonomických mechanismů zabezpečit efektivní a spravedlivou alokaci těchto zdrojů

Historicky se vyvíjely odlišné mechanismy a přístupy - vždy ale existuje nebezpečí neefektivního nebo nespravedlivého rozhodování o alokaci zdrojů a o rozdělení důchodů mezi různými subjekty nebo mezi současnou a budoucí spotřebou › do řešení otázek vstupuje stát.
- stát vykonává funkci alokační, redistribuční, stabilizační
- k výkonu těchto funkcí je stát vybaven zákonodárnou a výkonnou mocí a vlastním aparátem

Stát řeší otázky: (v důsledku tržního selhání)
- jak velká část statků, vyprodukovaných v ekonomice, se bude rozdělovat spíše kolektivně
- k jak velké redistribuci důchodů a bohatství bude docházet
- jak velký objem prostředků bude z těchto důvodů odčerpán ze soukromého sektoru fiskálním systémem, a následně znovurozdělen podle principů veřejných financí

Příčiny tržního selhání
1. mikroekonomické příčiny (dochází k porušení zásad optimální alokace zdrojů - důsledkem je deformace tržní ceny)
- není vyprodukováno maximální množství statků
- statky nemají optimální strukturu
- statky nejsou produkovány s minimálními náklady

2. makroekonomické příčiny
- souvisí s dosažením stability ekonomického systému
- souvisí zejména s hospodářským vývojem ve 30. letech 20. století
ke klíčovým makroekonomickým cílům patří: ekonomický růst, nezaměstnanost, inflace, platební bilance › realizace tzv. stabilizační funkce státu

3. mimoekonomické příčiny
- souvisí s dosažením spravedlnosti v rámci rozdělení důchodů a bohatství ve společnosti
- důchodem se rozumí celkové množství peněz, které osoba nebo domácnost obdrží během daného období, obvykle roku, a které sestává z mezd anebo pracovních výdělků, vlastnického důchodu (renty, úroky, dividendy), transferových plateb atd.
- bohatství tvoří čistá hodnota aktiv (hmotných a nehmotných) vlastněných k určitému časovému okamžiku, v peněžním vyjádření
- disponibilní důchod je důchod po odečtení daní a po přičtení transferů

Principy veřejných financí
a) nenávratnost
b) neekvivalence
c) nedobrovolnost

Jednotlivec nebo firma (či jiný subjekt) je donucen přispívat do společného "měšce" státních nebo místních autorit, aniž by měl zaručeno, že obdrží zpět adekvátní objem veřejných statků či transferů v potřebné struktuře.