SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Veřejné a místní finance

Veřejné a místní finance

3. Fiskální politika státu (podstata, nástroje, cíle, postavení)


Charakteristika - jeden z nástrojů hospodářské politiky (+ monetární politika + důchodová politika + vnější obchodní a měnová politika) - ovlivňuje ekonomický vývoj
- spojení s rozpočty ústřední vlády a orgánů místní správy
- spojeno se jménem Keynes (hledal východisko ze světové hospodářské krize, zdůrazňoval, že stát hraje důležitou roli v ovlivňování ekonomického vývoje)
- stát může ovlivnit obě strany státního rozpočtu (velikost + struktura) › vliv na vývoj hospodářství
- FP- proces vytváření daňové soustavy a veřejných výdajů s cílem

- napomoci utlumit výkyvy hospodářského cyklu
- přispět k zachování rostoucí ekonomiky s vysokou zaměstnaností bez vysoké a kolísavé inflace

Nástroje fiskální politiky
a) záměrná (diskrétní) opatření
- vyjadřují jednorázová rozhodnutí příslušného státního orgánu
- změna daňových sazeb, změna ve struktuře výdajů SR, změna ve výši jednotlivých položek rozpočtových výdajů

b) vestavěné stabilizátory
- po svém zavedení působí v hospodářství automaticky a nevyžadují žádná další rozhodnutí státních orgánů
- progresivní daň z příjmů, pojištění v nezaměstnanosti, státní výkup zemědělských přebytků, subvence k cenám zemědělské produkce

Působení nástrojů
- změny mají dopad na agregátní (celkovou) poptávku a nabídku › vyvolají změnu ve velikosti reálného produktu (nezaměstnanost, cenová hladika, reálný produkt)

Cíle fiskální politiky
a) bezprostřední - vyvolají změny agregátní nabídky a poptávky
b) konečné - ovlivňují zaměstnanost, cenovou hladinu

Typy fiskální politiky
a) expanzivní
- cílem je podpořit růst agregátní poptávky
- nástrojem k tomu jsou čisté daně a výdaje
- znamená to - snížení čistých daní a zvýšení výdajů na nákup zboží a služeb › lidé budou mít více peněz, pokud se sníží čisté daně (stát je ponechává v ekonomice
- vláda prostřednictvím SR může působit na agregátní poptávku 2 způsoby
    a) přímo - zvýšení vládních výdajů
    b) nepřímo - zvýšení spotřeby vyvolané snížením daní
- výsledkem je nerovnováha, rozpočtový schodek - deficit

b) restriktivní
- potlačení agregátní poptávky
- zvýšení čistých daní a snížení výdajů - stažení peněžních prostředků z ekonomiky
    a) snížit objem veřejných výdajů
    b) zvýšení daní
    c) kombinace obou
- rozpočtový přebytek

Multiplikační efekt
- změna čistých daní (snížení) změní agregátní poptávku, ale ne ve stejném rozsahu
- pouze část nových příjmů bude použita na spotřebu, část se promění v úspory + dostatečné příjmy mají multiplikační efekt

4. Veřejné statky - charakteristika, financování, zvláštnosti


Statek = slouží k uspokojení lidských potřeb

Členění
SOUKROMÉ
VEŘEJNÉ
- ČISTÉ
- SMÍŠENÉ

Soukromé statky
- statky, které lze dělit a poskytovat odděleně různým jednotlivcům (např. chléb)

Veřejné statky
- komodita z níž mají mít všichni lidé stejný prospěch
- prospěch je nedělitelný a lidé nemohou být vyloučeni z jejich využití (např. výdaje na národní obranu)

Čisté veřejné statky
- nelze spotřebu rozdělit na jednotky
- jsou spotřebované ve svém úhrnu a společně všemi spotřebiteli (např. veřejné osvětlení, obrana)

Smíšené veřejné statky
- jsou dělitelné do množství
- lze určit podíl jednotlivce ve spotřebě (např. vzdělání)

U většiny municipálních rozpočtů hlavní část výdajů je určena na veřejné statky. Zabezpečování statků je rozhodující funkcí obce.

Veřejné statky - financování obcí
A) Čisté veřejné statky
- např. výdaje na udržení veřejného pořádku a bezpečnosti
- výdaje na veřejné osvětlení
- výdaje na veřejnou komunikaci
- výdaje na čističku odpadních vod
- výdaje na platy

B) Smíšené veřejné statky
- např. vzdělání - ZŠ
- sociální programy - příspěvek na stravování, topení

Zabezpečování veřejných statků
- pomocí rozpočtu obce a příspěvkových organizací obce
- pomocí municipálních podniků
- pomocí soukromých firem

Při zajišťování veřejných statků mohou nastat 2 problémy:
1. jestli veřejné statky zajistit pro obyvatelstvo pomocí soukromých firem nebo municipálních podniků
- pokud jde o nezbytné služby, u kterých je třeba zajistit absolutní spolehlivost doporučuje se municipální podnik (např. zdravotnictví, vzdělání)
- municipální podnik se používá když není k dispozici žádná vhodná soukromá firma (tj. jsou vysoké náklady) - celkově je ale vhodnější soukromá firma (na základě výběrového řízení)

2. zda požadovat od obyvatelstva úhradu za spotřebu veřejných statků
- řeší se otázka zda obec bude financovat veř. statky celkově nebo částečně
- na spotřebě se podílí člověk tzv. uživatelským poplatkem - řeší se otázka zda poplatek půjde přímo do rozpočtu obce nebo přímo do podniku
- např. popelnice, doprava