SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Veřejné a místní finance

Veřejné a místní finance

8. Veřejné výdaje a jejich efektivnost (tendence vývoje, příčiny růstu, řešení efektivnosti)


Veřejné výdaje:
vztahy rozdělení a užití veř. rozpočtů a mimorozpočtových fondů v rozpočtové soustavě. Jsou jedním z nástrojů ovlivňování proporcí mezi soukromým a veřejným sektorem.

Rozdělení
1. z makroekonomického hlediska
a) vládní výdaje - na nákup zboží a služeb
b) transfery - jednostranný pohyb V z rozpočtu - dotace, soc. dávky

2.
a) alokační výdaje - N na nákup zboží a služeb
b) redistribuční - peněžní transfery různým subjektům (jsou typické pro SR - dotace obcím)
c) stabilizační - tímto způsobem stát ovlivňuje eko (jsou typické pro SR - nákup letadel)

3.
a) plánované - např. financování školství, mzdy státním zc, soc. dávky
b) neplánované - povodně, sankce

Výše VV závisí na daních, stát má určité limity o tzv. vládním rozpočtovým omezení, které souvisí s daňovou únosností, vyjadřuje je Lafferova křivka:
100% zdanění - žádný výnos,
0% zdanění - žádný výnos,
bod L - hranice únosnosti, pokud přesáhne zdanění tuto hranici a daně jsou vyšší, klesá výběr daní (daňové úniky, lidé neplatí)

Základní otázky - problémy:

1. určení objemu VV
- tendence neustálý růst VV, vývoj VV můžeme sledovat pomocí
    a) absolutních ukazatelů (nepřesné, zkresleno inflací a demografickými změnami (absolutní - počet obyv. se zvyšuje a strukturální - změny v počtu osob v jednotlivých kategoriích)
    b) relativních ukazatelů , které vztahují VV k HDP a vyjadřují se v %
- 30 léta - západní eko 7-15% podíl na HDP
- 1950-60 podíl 25-30%
- 70-90. léta podíl 30-60%
- ČSR 70-92 podíl cca. 55%
- ČR 93 podíl cca. 43%

Výd. struktura SR (r. 95)
- vládní úvěry
- kap. výdaje (na investice)
- transfery domácnostem
- veřejná spotřeba obyv. a státu
- ostatní

Hlavní příčiny rostoucího objemu VV:
a) demografické změny
- absolutní zvyšování obyv., změny v demografické struktuře (předproduktivní, produktivní, postproduktivní
b) technologické změny - ve zbrojení technologii mohou znamenat zvýšení V na obranu
c) inflace - jako faktor růstu VV vede k následnému zvyšování nákl. na veř. statky - příčinou růst mezd
d) demonstrační efekt - občané jednoho státu porovnávají svojí životní úroveň s ostatními zeměmi
e) pol. a soc. aspekty - posilování fisk. fcí (redistribuční), kopírování soc. pol nejvyspělejších zemí

2. Struktura V
- je jiná u státního rozpočtu a jiná u úz-sam. Pro SR je typické, že dochází k poklesu alokačních výdajů pro nákup zboží a služeb a narůstají transfery domácnostem - redistribuční fce
- u úz.-sam. naopak - jsou rozhodující výdaje na nákup veř. statků - alokační fce
- SR + obce - u veř. rozpočtů v posledních letech roste i podíl výdajů souvisejích se splácením veřejného dluhu včetně úroků = dluhová služba
- Vývoj a strukturu veř. výdajů analyzujeme uvnitř státu, ale i mezinárodně a pro srovnání se vytváří ukazatel elasticity veř. výdajů = vztah změny veř. výdajů a vztah změny HDP
- vychází se z členění výdajů - 2 hlediska
    1. kritériem členění VV jsou základní odvětví do kterých tyto výdaje plynou, všeobec. veř služby, školství, zdrav.
    2. Z eko členění V - běžné(V za zb. a služby) a kapitálové (investice, nákup CP)

3. Efektivnost
a) účelnost - schopnost splnit určitý cíl
b) hospodárnost - sleduje s jakými nákl. sledovaného cíle dosáhnout

Většina zemí se potýká s problémem neefektivního využití VV - jsou poskytovány soc. dávky, ale nejsou přesně použity na co se dávka poskytuje.