SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Veřejné a místní finance

Veřejné a místní finance

9. Fiskální federalismus (význam, podstata, modely)


Charakteristika
Hlavním předmětem zkoumání je:
1. způsob tvorby a užití jednotlivých veřejných rozpočtů a účelových fondů
2. způsob optimálního přiřazení veřejných příjmů (daní) do jednotlivých typů veřejných rozpočtů
3. finanční vztahy ve vlastní rozpočtové soustavě, tj. vztahy mezi jednotlivými rozpočty a jednotlivými fondy navzájem

Fiskální federalismus souvisí s:
- vertikální a horizontální (stejná úroveň např.obce) strukturou
- rozdělením kompetencí (samostatnost a odpovědnost)
- stanovením daňové pravomoci na jednotlivých vládních úrovních
- daňovým určením, které daně poplynou do daň. rozpočtu

Modely FF
1. centralizovaný model
- příjmy plynou do státního rozpočtu a následně jsou rozdělovány v podobě rozpočtů
- využívá Česká republika
2. decentralizovaný model
- příjmy jdou přímo do jednotlivých rozpočtů
3. kombinovaný model

Využití fiskálních funkcí na různých vládních úrovních:

1. ALOKAČNÍ
- souvisí s otázkou na jaké vládní úrovni zabezpečovat veřejné statky, aby byli hospodárně a účelně vynakládány fin. prostředky ve veřejných rozpočtech
- na celostátní úrovni by se měly zajišťovat a ze SR financovat veřejné statky z nichž mají užitek všichni obyv. státu
- veř. Statky, z kterých mají užitek jen obyv. určitých regionů by měly být zajišťovány regionálně (kraje)
- centralizovaným rozpočtem jsou zajišťovány a financovány veřejné statky z nichž mají užitek obyv. celého státu např. st. správa a obrana a u kterých je třeba zajistit standardní úroveň pro všechny
- na mun. úrovni jde o zabezpečení 4 typů statků veřejných:

Statky veřejné (4 druhy)
1. poručnické (upřednostněné) statky
- takové veřejné statky, jejichž spotřebu stát nenechával na libovůli obyvatelstva, ale vystupuje jako poručník a příkazovým systémem (zákonem) zajistí, aby lidé ty statky spotřebovávali
2. národní veřejné statky
- většinou čisté veřejné statky
- zabezpečování výstavby a údržby silnic
- regulace vodních toků
- veřejné statky, které se netýkají obyvatelů dané municipality, ale prospěch z nich mají často i obyvatelé ostatních municipalit neboli regionů
3. lokální veřejné statky
- místně ohraničeny, slouží především místnímu obyvatelstvu podle jejich zájmu a preferencí
- čisté veřejné statky. - osvětlení, sady, zeleň, chodníky
- smíšené veřejné statky - kanalizace, odvoz odpadu atd.
4. poplatkové služby
- uživatelský popl. - vodné, stočné, MHD

2. REDISTRIBUČNÍ
- souvisí s daňovou pravomocí jednotlivých úrovní
- daňová pravomoc na decentralizované úrovni je spojená s nebezpečím vzniku daňové konkurence mezi regiony (migrace obyv.)
- decentralizace redistribuční funkce je velmi omezená, rozhodující úlohu má ústřední vláda, která využívá k přerozdělování SR
- daně plynou do nižších rozpočtů veřejných formou: svěřených daní (daň z nemovitosti do municipálního rozpočtu), sdílené daně (podíl na výnosy daní sdílí se SR), přirážky ke státním daním (ne v ČR) ke spotřebním daním
- přerozdělovací proces důvody: omezená daňová pravomoc municipalit, omezovat rozdíly mezi municipalitami

3. STABILIZAČNÍ
- jejich využití na nižší vládní úrovni je velmi omezená, protože stabilizační funkce má makroekonomický dosah (nízká inflace, nezaměstnanost, tempo růstu…..)
- na municipální úrovni lze zajistit zaměstnanost, vládní podnikání