SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Veřejné a místní finance

Veřejné a místní finance

12. Daně (funkce, druhy, daňové principy, daňový systém)


Charakteristika
- povinná, nenávratná zpravidla se opakující platba do veřejných rozpočtů a to bez nároku na ekvivalentní a přímé plnění z veřejného rozpočtu
- daně by měly být spravedlivé a slušné tj. takové, aby respektovaly schopnost poplatníka daně je zaplatit a aby respektovaly užitek z těchto daní
- daň musí být efektivní - tj. daň by neměla ovlivňovat rozhodování subjektů na trhu, jak budou spotřebovávat
- daň by měla být výnosná pro státní rozpočet - zajistit profinancování veřejného sektoru
- požadavek na co nejmenší nákladovost z hlediska správy a výběru daní

Funkce daní:
1. alokační - umožňuje přesouvat peněžní prostředky pro financování veřejných statků
2. redistribuční - možnost zmírňování nerovnosti mezi subjekty
3. stabilizační - využíváno pro stabilizaci v ekonomice

Daně snižují disponibilní příjmy jednotlivých subjektů, tzn. vysoká míra zdanění nemusí vést k maximálním příjmům do rozpočtů.

Základní pojmy
Poplatník daně - FO nebo PO, která ze zákona nese daňové břemeno
Plátce daně - FO nebo PO, která je povinna daň vypočítat, vybrat a odvést do státního rozpočtu prostřednictvím správce daně (tj. finanční úřad)
Předmět daně - předmětem daně je finanční hodnota, na jejímž základě je uložena daňovému poplatníkovi daňová povinnost

Způsob výpočtu základu daně
- zákon určuje způsob ocenění majetku, o který je možno upravit základ daně
- vlastní základ daně = kvantifikovaný předmět daně

Vlastní sazba daně:
pevná sazba (absolutní částka) - např. spotřební daň
% sazba
- lineární sazba - sazba daně se nemění, i když se mění základ daně (např. daň z příjmů PO)
- progresivní sazba - sazba daně se zvýší současně s vyšším základem daně (např. daň z příjmů FO)
- degresivní sazba - s růstem základu daně, daňová sazba klesá (např. uplatňuje se v USA)

Nezdanitelné minimum
- nepodléhá dani
- o tuto částku se snižuje daňový základ
- součástí jsou i odpočitatelné položky - např. odpočet na děti, na studenta)

Osvobození od daně
- v určitých případech je subjekt osvobozen od placení daní, pokud splní určité podmínky (např. sociální dávky)

Slevy na dani
- např. zaměstnávání ZTP

Způsoby placení daně
- jednorázově
- zálohově (dorovnání je prováděno 1x za rok)

Splatnost daně
- určeny lhůty pro platbu
- např. silniční daň - záloha 4x do roka

Místo výběru daně
- příslušnost ke správci daně
- v ČR správcem daně jsou finanční úřady
- od roku 2004 DPH přešlo na celní úřady

Způsob vyměřování daně
- kontrolu provádí správce daně
- v rámci kontroly dojde k vyměření daně (daňové přiznání, daňový výměr, dohoda)

Srážka u zdroje příjmů
- např. peníze na BÚ (srážková daň 15 %)

Svěřená (výlučná) daň
- daň, která plyne do 1 konkrétního rozpočtu

Jednoduchá daňová kvóta
- podíl vybraných daní na HDP v %

Složená daňová kvóta
- podíl daňových příjmů včetně místních poplatků, příjmů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a cla na HDP

Sdílená daň
- část daně plyne do státního rozpočtu a část daně plyne do rozpočtu měst nebo obcí

Členění daní:
podle přesunu (možnost poplatníka daně přesunovat daň na jiný subjekt, např. zahrnutí daně do ceny)
› přímé
› nepřímé
podle schopnosti platit daň
› osobní (např. daň z příjmů)
› majetkové (např. spotřební daň)
podle subjektu, který platí
› daně placené jednotlivcem - FO
› daně placené firmou - PO
› společné zdanění manželů
podle předmětu (objektu) daně
› důchodová (např. mzda, zisk, výnosy)
› majetková (např. zdanění movitosti, nemovitosti)
› spotřební (univerzální nebo subjektivní)
› zdanění samotného subjektu (paušální daň z hlavy)
podle sazby
› základní
› snížená

Struktura daňové soustavy

1. NEPŘÍMÉ DANĚ
Daň z přidané hodnoty
Spotřební daň
- Daň z uhlovodíkových paliv a maziv
- Daň z lihu a lihovin
- Daň z piva
- Daň z vína
- Daň z tabákových výrobků

2. PŘÍMÉ DANĚ
Daň z příjmů
- Daň z příjmů fyzických osob
- Daň z příjmů právnických osob
Daň majetková
- Daň z nemovitostí (Daň z pozemků + Daň ze staveb)
- Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
- Daň silniční

Daň z přidané hodnoty
- zatěžuje konečného spotřebitele
- vybírá se v jednotlivých fázích výroby a odbytu při prodeji a nákupu
- plátce - má nárok dopočítat od své daňové povinnosti částku daně, kterou zaplatil dodavatel na vstupu, tím se zdaňuje právě ta částka, která je přidaná k nákupní ceně - přidaná hodnota
- daň nese konečný spotřebitel v ceně, kterou musel zaplatit za nakoupené výrobky a služby
- subjekty - osoby, které podléhají daní (FO+PO), které provádí zdanitelné plnění
- plátci jsou bud povinně registrování nebo se mohou stát plátci dobrovolně
- povinně - osoba, která má za 12 předcházejících měsíců příjmy vyšší jak 1 milión
- sazba - 15% nebo 21%

Spotřební daň
- objevily se od 1. 1. 1993 zatěžují se jimi prodej nebo spotřeba úzké řady, skupiny výrobků, zatěžují konečného spotřebitele
- je dána pevnou částkou na jednotku množství
- příjmem SR + fondu infrastruktury, druhou nejdůležitější složkou rozpočtu
- plátce - všechny FO+PO, které v tuzemsku vybrané výrobky vyrábějí, je povinen sám daň vypočítat

Daň z příjmů fyzických osob
- osoby, které mají na území ČR bydliště a nebo se zde obvykle zdržují
- dani podléhají příjmy, které plynou ze zdrojů v ČR, ale i ze zdrojů v zahraničí
- pokud poplatnici nemají bydliště v ČR zdaňují se příjmy jejichž zdroj je na našem území
- poplatníci jsu jak podnikatelské tak nepodnikatelské FO
- předmětem daně - příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, pronájmu a ostatní příjmy
- základem daně je rozdíl výdajů a příjmů (zisk), do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené, od příjmů se odečítají výdaje které lez uplatnit bud v prokázané výši nebo paušálními částkami
- základ daně se může snížit o tzv. nezdanitelné části - (nezdanitelné minimum, na dítě, manželku atd.
- u zaměstnanců je zaměstnavatel povinen vypočítat zálohu a odvést jí, vypočítává se ze zdanitelné mzdy

Daň z příjmů právnických osob
- poplatníkem jsou veškeré PO, rozpočtové organizace, obce, banky, pojišťovny
- předmětem jsou příjmy z veškeré činnosti a nakládání s majetkem
- základem je rozdíl příjmů a výdajů
- sazba 24 %

Daň z nemovitosti
- jsou zdaňovány pozemky a stavby na území ČR
- daň z pozemku - poplatníkem je vlastník pozemku, předmětem daně - pozemek uvedený v katastru
- daň ze staveb - poplatníkem je majitel stavby, předmětem jsou stavby, které mají charakter nemovitosti, základem daně je výměra půdorysu nadzemní části

Daň z převodu nemovitosti
- jde o převod nebo přechod nemovitosti
- poplatníkem je prodávající
- daň platí převodce u převodu
- základem daně - je cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku

Dědická daň
- bezúplatné nabytí majetku v důsledku smrti občana, daň poskytuje veškerý majetek, která spadá do dědictví
- osvobození od daně pokud k nabytí došlo mezi osobami v 1. skupině (příbuzní v řadě přímé)

Darovací daň
- nabyvatel je poplatníkem, obdarovaný

Silniční daň
- zdanění užívání pozemních komunikací silničními motorovými vozidly, příspěvek na udržování silnic, přizpůsobeno k vozidlům jak opotřebovávají vozovku
- poplatníkem je FO + PO, vozidlo má SPZ v ČR, vozidlo je určeno k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti

Daňové určení jednotlivých daní
DzPFO - SR + municipální rozpočty
DzPPO - SR + municipální rozpočty
DPH - SR + municipální rozpočty
Spotřební daně - SR + St.fond dopravní infrastruktury
Cla - SR
Daň z nemovitosti - obce (svěřená daň)
Převodové daně - SR
Silniční daň - St.fond infrastruktury