SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Veřejné a místní finance

Veřejné finance - testy

Ukázkové testy na předmět Veřejné finance. Pokyny k vypracování: Odpovědi na otázky č. 1 - 10 vyznačte křížkem (správná je právě jedna odpověď). Hodnocení: otázky č. 1 - 10 po 3 bodech, otázky č. 11 - 14 po 5 bodech, celkem 50 bodů. Z testu je potřeba dosáhnout alespoň 60 %.

1. Které dva principy spravedlivého zdanění vedou ke stejnému zdanění:
a) prospěchu a platební schopnosti
b) nejmenší úhrnné oběti a rovné absolutní oběti
c) nejmenší úhrnné oběti a rovné mezní oběti
d) rovné mezní oběti a rovné relativní oběti

2. Daň silniční v České republice je daní:
a) in rem a specifickou
b) osobní a kapitálovou
c) ad valorem a osobní
d) in rem a ad valorem

3. Podle marginalistů je rovnováha spotřebitele v bodě, kdy se mezní užitky jím spotřebovávaných statků v poměru k cenám rovnají. To platí u soukromých statků. Pro veřejné statky platí:
a) Spotřebitel nehledá rovnovážný stav, protože stejně nemůže ovlivnit množství, které spotřebovává.
b) Spotřebitel nehledá rovnovážný stav, protože stejně nemůže ovlivnit cenu, neboť ta je u veřejných statků pro všechny stejná.
c) Spotřebitel hledá rovnovážný stav, ale pro soukromé a veřejné statky zvlášť, takže nachází vlastně dva rovnovážné stavy.
d) Pravidla rovnováhy u veřejných statků jsou stejná jako u soukromých s tím rozdílem, Že spotřebitel nerozhoduje o množství, ale o ceně.
e) Jiná odpověď

4. Vypočtěte koeficient intervalové progresivity:

důchod sazba daně
80 000 100 000
28 % 42 %
Výsledek:
a) -0,0007
b) 0,0007
c) 0,5
d) -0,5
e) jiná možnost

5. Po vzniku ČSR:
a) byly uvaleny dvě majetkové dávky, které zkrátily majetkovou podstatu poplatníků
b) byl v podstatě převzat daňový systém Německa
c) byla zavedena daň z přidané hodnoty
d) byla provedena radikální daňová reforma pod vedením A. Rašína

6. Princip rovné absolutní oběti vede ke zdanění důchodů:
a) progresivnímu
b) regresivnímu
c) proporcionálnímu
d) progresivnímu, regresivnímu nebo proporcionálnímu
e) podle prospěchu

7. Která z následujících daní je nejlepším automatickým stabilizátorem v podmínkách ČR?
a) daň z příjmů právnických osob
b) spotřební daně
c) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
d) z nemovitostí

8. Ve standardním daňovém systému v důsledku inflace nominálně: a) roste výnos spotřebních daní
b) klesá výnos daní z nemovitostí
c) klesá výnos daní spotřebních
d) roste výnos daně z příjmů právnických osob
e) rostou výnosy všech daní

9. V souvislosti s efektivností daní měřenou na základě křivek kompenzované poptávky je nutné si uvědomit, že každá daň má na poplatníka následující efekty:
a) efekt důchodový a nepřímý efekt substituční
b) přímý důchodový efekt, nepřímý efekt důchodový a efekt substituční
c) efekt distorzní a efekt substituční
d) efekt substituce faktorů a efekt substituce produktů
e) efekt dílčí rovnováhy a efekt celkové rovnováhy

10. ...

11. Definujte paušální daň.

12. Graficky znázorněte Hicksiánské nadměrné břemeno a označte ho v grafu.

13. Napište vzorec produkční funkce použité v Harbergrově modelu incidence daně při celkové rovnováze. Jak se tento typ produkční funkce jmenuje?

14. Vypočtěte výši (v absolutní hodnotě) nadměrného břemene z následujících údajů: cenová elasticita poptávky je rovna -1,2 a elasticita nabídky je 0,6. Výroba před zdaněním je 2 mil. kg a cena za jeden kg před zdaněním je 8 Kč. Daň má velikost 5 Kč/kg.