SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Veřejné a místní finance

Veřejné finance - testy

Ukázkové testy na předmět Veřejné finance. Pokyny k vypracování: Odpovědi na otázky č. 1 - 10 vyznačte křížkem (správná je právě jedna odpověď). Hodnocení: otázky č. 1 - 10 po 3 bodech, otázky č. 11 - 14 po 5 bodech, celkem 50 bodů. Z testu je potřeba dosáhnout alespoň 60 %.

1. Která z následujících daní má nejnižší výnos při stejné nominální sazbě? Abstrahujeme od daňových úniků:
a) z maloobchodního obratu
b) z velkoobchodního obratu
c) výrobková
d) z obratu
e) DPH

2. Daně s ekologickými dopady používané v některých zemích tvoří v průměru v těchto zemích jako podíl na celkových daních:
a) 3 %
b) 7 %
c) 13 %
d) 18 %

3. U které z následujících daní nelze přesně určit vybranou daň z výrobku v případě vývozu?
a) DPH nepřímého rozdílového typu
b) DPH přímého rozdílového typu
c) z velkoobchodního obratu
d) z maloobchodního obratu

4. V zemích EU v období posledních 15 let vzrostlo nejvíce daňové zatížení (jako % ze základu daně):
a) kapitálu
b) práce
c) majetku
d) spotřeby všeobecné
e) úroků

5. U které z následujících daní není harmonizována sazba směrnicí EU?
a) daň z příjmů právnických osob
b) daň z cigaret
c) daň z piva
d) daň z alkoholu
e) DPH

6. Která z následujících metod je metodou odstranění dvojího vnitřního zdanění dividend, používanou v některých zemích OECD?
a) součtová
b) dělené sazby
c) korporativní
d) substituční
e) klasická

7. Výsledkem daňových reforem v 80. a počátkem 90. let ve vyspělých zemích bylo mj.:
a) rozšíření základny nepřímých daní
b) růst počtu sazeb ODD
c) růst počtu sazeb DPH
d) růst výnosů osobní důchodové daně
e) pokles počtu daní

8. Jedním ze specifik českého daňového systému oproti průměru ve vyspělých zemích je: (výši daní posuzujeme jako jejich podíl na HDP)
a) vysoké daně z nemovitostí
b) daně z nemovitostí plynou celé do místních rozpočtů
c) nízká daň z důchodů společností
d) vysoká daň osobní důchodová
e) vysoké příspěvky na sociální zabezpečení

9. Která z následujících úlev poskytovaná u daně z příjmů je v mezinárodním kontextu považována za standardní?
a) na úroky z hypotéčních úvěrů
b) na lékařské výdaje
c) pro staré osoby
d) na dary na veřejně prospěšné účely
e) investiční úlevy

10. V České republice se uplatňuje daňová výhoda na dítě následujícího typu:
a) elitářská
b) platební schopnosti
c) maximálního užitku
d) spotřebního statku
e) selektivní

11. Vypočtěte součtovou metodou (důchodový přístup) DPH (sazba je 20%) u této firmy za zdaňovací období měsíce března: Za zdaňovací období se uskutečnily tyto operace:
prodej 140 jednotek zboží X v ceně 160 Kč/jednotku
spotřeba surovin: 5 jednotek suroviny A a 8 jednotek suroviny B
nákupy: 10 jednotek suroviny A v ceně 100 Kč/jednotku, 20 jednotek suroviny B v ceně 120 Kč/jednotku, stroj s pořizovací cenou 120 000,- Kč (odpisy za zdaňovací období 800,-)
mzdy: 10 tis. Kč.

12. Vypočtěte čistý důchod poplatníka v systému negativní důchodové daně, jestliže zákonné minimum je 3 500,- Kč a sazba daně je 0,4. Poplatník má před zdaněním důchod 3000 Kč.

13. Jak je harmonizována sazba daně z přidané hodnoty v zemích EU?

14. Čeho se týká tzv. pravidlo transferových cen (arm´s length standard) platné v zemích OECD?