SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Logistika

Logistika

Zápisky z předmětu Logistika. Výuka ve čtvrťáku na FSE od M. Hobzy


Předmět logistiky
studium materiálových toků, představujících pohyb materiálu od dodavatelů, přes výrobní a obchodní podniky až k odběratelům, který zabezpečují samy výrobní, obchodní a specializované dopravní organizace.

Obsah logistiky 
organizace, plánování, řízení a kontrola všech činností souvisejících s těmito materiálovými toky (případně proudy cestujících). Zabezpečení tohoto úkolu je možné pouze na základě získání zpracování a přenosu informací o těchto činnostech, které svým pohybem mezi jednotlivými subjekty tohoto procesu vytváří informační toky.

4 vývojové etapy pojetí logistiky ve světě:
1. Optimalizace distribuce (Phisical Distribution), 
kdy bylo třeba při zvýšení požadavků trhu optimálně uspořádat průběh dodávky zboží.
2. Změna trhu prodávajícího na trh kupujícího 
(přechod k zakázkové výrobě) vyvolala nutnost vzájemného sladění zpracování zakázek, výroby (plánování a řízení výrobního procesu) a dodávky zboží.
3. Uzavřený systém materiálových toků 
s cílem minimalizace zásob (skladování), kde musí být jednotlivé prvky přesně naplánovány z hlediska času i množství (Just in Time).
4. Tzv. celostní logistika
respektuje nadpodniková hlediska dodavatelů, zákazníků i nositelů služeb a stává se nadpodnikovým integračním systémem materiálových toků široce využívajících výpočetní techniku (CIL - Computer Integrated Logistik).

Definice logistiky
Logistiku (zaměřenou na manipulaci s materiálem) je tedy možno definovat jako vědeckou disciplinu zabývající se materiálovými toky. Spočívá plánovitém uspořádaní, provádění, řízení a kontrole všech materiálových, informačních a energetických toků s nimi souvisících tak, aby byla optimálně zajištěna výroba a dodávky zboží v požadované kvalitě, složení i čase s minimálními náklady.

Do problematiky organizace, plánování, řízení a kontroly materiálových i informačních toků, kterými se logistika v nejširších vzájemných souvislostech zabývá je možno zařadit:
- uspořádání a rozmístění výroby i dopravní infrastruktury
- dopravu vnitrozávodovou, závodovou i veřejnou
- technologické manipulace s materiálem uvnitř výrobního procesu zabezpečující pohyb polotovarů mezi jednotlivými výrobními operacemi
- ložné manipulace
- balení zboží
- skladování zboží
Základním cílem logistiky je optimalizace všech těchto procesů a nákladů na ně vynaložených.

Logistické systémy 
zabezpečují realizaci logistických funkcí tak, aby bylo dosaženo žádoucích transformací logistických objektů k překlenutí prostoru a času v souladu se stanovenými cíli (ekonomickými a výkonovými).

Informační logistické systémy 
jsou určeny k podpoře ostatních logistických systémů a procesů, které se v jejich rámci odehrávají. Jejich základním úkolem je poskytovat " správné informace na správném místě ve správný čas".

Logistickými funkcemi jsou základní činnosti, jejichž působením je dosaženo požadované transformace logistických objektů v prostoru a čase. Ke hmotným tokům se vztahují primární logistické funkce (doprava, balení, skladování, překládání, vážení, počítání apod.). K informačním a energetickým tokům se vztahují sekundární logistické funkce (pořízení, přenos, zpracování, uchování a kontrola dat i přenos, transformace a akumulace energie).

Základním cílem logistiky 
je optimální uspokojování potřeb zákazníků. Zákazník je nejdůležitějším článkem celého řetězce. Od něj vychází informace o požadavcích na zabezpečení dodávky zboží a s ní souvisících dalších služeb a u zákazníka také končí logistický řetězec zabezpečující pohyb materiálu a zboží.

Výkonovým cílem je zabezpečení požadované úrovně služeb tak, aby požadované množství materiálu a zboží bylo ve správném množství, druhu a jakosti, na správném místě, ve správném okamžiku.

Ekonomický cílem je zabezpečení těchto služeb s přiměřenými náklady, které jsou vzhledem k úrovni služeb minimální. V praxi jejich vyšší úroveň dává naději na větší zájem zákazníků, současně však zvyšuje náklady, které na zákazníky působí opačně. Proto někdy uvádíme, že je třeba se snažit zabezpečit logistické služby s optimálními náklady. Tyto náklady pak odpovídají ceně, kterou je ještě zákazník ochoten za vysokou kvalitu zaplatit.

Teoretický základ logistiky jako vědní discipliny pak tvoří:
- matematické modelování a automatizované zpracování informací
- technický a technologický rozvoj v dopravě, manipulaci, skladovém hospodářství i balení
- uplatnění systémové teorie řízení
- růst konkurence v národním i mezinárodním měřítku
- marketing vyjadřující potřeby trhu
- zhodnocení postavení a funkce distribuce v závislosti na vývoji struktury výroby a trhu
- analýza vlivu distribučních nákladů na celkové náklady a zisky
- intenzifikace reprodukčního procesu a z ní vyplývající požadavky na distribuci
- reakce oběhových procesů na změnu struktury výroby vyvolané potřebami trhu
- zobecnění poznání v procesech oběhu

Logistické řetězce 
zabezpečují pohyb materiálu, případně energie, nebo osob ve výrobních a oběhových procesech s využitím informací a financí k tomu potřebných. Jejich struktura a chování vychází z požadavku pružně a hospodárně uspokojit potřebu finálních zákazníků. Tento pohyb se uskutečňuje pomocí manipulačních, dopravních a pomocných prostředků. Pro řízení všech těchto logistických procesů je nezbytné získávání, zpracování a přenos informací včetně pokynů a informací přispívajících k usměrnění těchto procesů (zpětné vazby) žádoucím směrem.

Základní členění manipulačních prostředků 
1. Zařízení na přetržitou manipulaci s cyklickým provozem:
- dopravní vozíky
- jeřáby
- lopatové rypadla a buldozery
- výtahy
- shrnovací mechanické lopaty a lanové shrnovače
2. Zařízení na přetržitou manipulaci s periodickou oběžným provozem:
- podvěsné dopravníky
- visuté lanovky
- podlahové dopravníky
3. Zařízení na plynulou nepřetržitou manipulaci s kontinuálním provozem:
- dopravníky s tažným nosným prostředkem (pásové a článkové,elevátory)
- dopravníky s tažným vlečným prostředkem (hradlové a záchytkové, redlery)
- dopravníky bez tažného prostředku (dopravní skluzy,válečkové a kladičkové tratě,závitové,vibrační a vrhací dopravníky)
- pneumatické dopravní soustavy
- hydraulické dopravní soustavy
4. Doplňková manipulační zařízení:
- zásobníky
- uzávěry zásobníků
- podávače
- nakladače a vykladače
- zakladače a vyskladňovací stroje

Logistická technologie
- Just in Time
- Kanban
- Quick Response
- Efficient Consumer Response
- Hub and Spoke
- koncentraci skladové sítě
- kombinovanou přepravu
- automatickou identifikaci
- počítači integrované technologie přípravy a řízení výroby i oběhu
- komunikační technologie

Doprava

Doprava je jednou z nejvýznamnějších složek logisticky chápaných materiálových řetězců od dodavatelů surovin až ke konečnému spotřebiteli. Její funkcí je zabezpečit pohyb zboží v rámci oběhových i výrobních procesů. Je tedy i významnou součástí spojovacího článku mezi výrobou a zákazníkem, kterou se zabývá fyzická distribuce zboží. Můžeme jí charakterizovat jako záměrnou pohybovou činnost , která spočívá v přemístění věcí, nebo osob prostřednicvím pohybu dopravních prostředků po dopravních cestách.

Doprava Přednosti Nedostatky
Silniční -rychlost
-spolehlivost
-schopnost zabezpečit přímou přepravu-různorodost vozového parku-vzájemná nezávislost jednotlivých přeprav
-lepší ochrana zboží
-rychle rostoucí náklady s přepravní vzdáleností
-značná závislost na počasí
-dopravní kongesce
-problémy se současnou přepravou velkého množství zboží
Železniční -možnost současné přepravy většího množ.
- zboží v ucelených vlacích
-nízké náklady při větších přepr. vzdálenostech
-možnosti rychlejšího průjezdu městskými a průmyslovými aglomeracemi a přes hranice
-menší možnosti zabezpečení přímé dopravy
-menší pravidelnost a spolehlivost
-menší přizpůsobivost měnícím se požadavkům
-značná ovlivnitelnost celé železniční sítě při nehodách a provozních poruchách
Vodní -velmi nízké náklady na přepravu
-velká kapacita dopravních prostředků
-schopnost zabezpečit přepravu těžkých a rozměrných předmětů
-nutnost svozu a rozvozu jinými dopravními prostředky
-nesoulad kapacit s dopravními prostředky navazujících doprav a nutnost skladování zboží
-závislost na počasí (vodní stavy, mlha, mráz)
Letecká -vysoká rychlost
-jednodušší balení
-schopnost přepravovat zboží bez otřesů
-vysoká cena
-závislost na počasí a někdy z toho vyplývající nepravidelnost
-omezená kapacita
-nutnost zabezpečení pozemní dopravy která snižuje rychlost
Potrubní -vysoká spolehlivost a kapacita
-šetrnost k životnímu prostředí
-poměrně nízké náklady
-značné investiční náklady
-nevhodná pro menší množství
-problémy při změně druhu přepravovaných substrátů (zvl. u chemických surovin a produktů)
Kombinovaná -schopná zabezpečit dopravu optimální kombinací dopravních systémů
-může přispívat k ochraně životního prostředí
-prodražuje jí značná náročnost na překládku
-značné nároky na organizaci přepravy
-často vyžaduje soustředění množství zásilek stejného směrování (pro vlaky a lodě)

Distribuční strukturu 
vytváří soubor organizačních jednotek a externích zprostředkovatelů, jejichž prostřednictvím jsou výrobky, nebo služby prodávány. Vzájemně navazující jejich činnost při distribuci zboží pak vytváří distribuční řetězce. Na distribuci výrobků k odběratelům se tak podílí řada podnikových i mimopodnikových subjektů, které by na základě optimálního vzájemného sladění celého distribučního procesu měly co nejlépe plánovat a řídit činnost v rámci svých podsystémů. V distribučních řetězcích je nutno zajišťovat řadu následovných činností , které jsou popsány v doporučené literatuře: kompletaci zboží, přepravu, skladování, manipulaci a komunikaci.

Logistický controlling

zabezpečuje permanentní kontrolu hospodárnosti tím, že porovnává plán se skutečností hlavně u nákladů i výkonů a upozorňuje na nežádoucí vývoj. Vychází z plánovaných záměrů a možností logistických organizací, které mohou být stanoveny různými optimalizačními metodami. Průběžně pořizuje, analyzuje a zpracovává potřebné údaje pro rozhodování logistického managementu a tak poskytuje podklady k odhalení i nápravě nežádoucího vývoje v chování logistických systémů. Na jeho podkladě, v případě potřeby, mohou být upraveny i stanovené záměry.

Proces controllingu probíhá následovně:
1. Stanoví se operativní cíle, které musí být realistické a kvantifikovatelné. Musí být znám jejich obsah, rozsah i časové údaje.
2. Pro zjištění skutečné situace se vymezí rozsah měření, měřené veličiny , používané ukazatele a postupy měření.
3. Analyzují se odchylky mezi plánovanými a skutečnými hodnotami. V případě, že byly překročeny zadané toleranční meze je třeba zjistit příčiny těchto odchylek a tak získat podklady pro rozhodování o nápravě daného stavu.
4. Plánují se operativní opatření pro změnu nežádoucího stavu, určí se odpovědné osoby za jejich realizaci i závazné lhůty jejich provedení a vše se posoudí i z hlediska očekávaných nákladů.
5. Nejvhodnější opatření, které přispějí k nápravě dané situace jsou potom podkladem pro stanovení upravených plánovaných hodnot a stanovení postupů a cílů, které je účinně zabezpečí.
6. Vykáží se dosažené výsledky různými formami ( výkaz, sestava apod.), které informují o stupni dosažení stanovených cílů, případně potřebné návrhy na jejich změny.


Literatura:
Eisler J.,Hobza M.: Ekonomika podniku dopravy, VŠE Praha, 1994
Hobza M.: Organizace a řízení provozu dopravy 1. a 3. část, VŠE
Hobza M.: Logistika - materiály k přednáškám
Hobza M.: Technologie dopravy 1, ČVUT Praha 1999 
Jindra J.: Obchodní logistika, VŠE Praha 1992 
Pernica P.: Logistika, pasivní prvky, VŠE Praha 1994
Pernica P.: Logistika, aktivní prvky, VŠE Praha1994
Pernica P.: Logistika, Logistický management, Radix 1998
Časopisy:
Moderní řízení
Logistika